За нас

Колективът на Учебен център „Милениум” – преподаватели по български език и литература и по математика:

Български език и литература

Математика

НЕЛИДА ПЕРЯНОВА
Преподавател по български език и литература в 91 Немска езикова гимназия, София. Един от основателите на Учебен център Милениум и постоянен преподавател в курсовете. Автор на учебниците и книгите за учителя по литература за 5., 6., 7. клас на издателство „Просвета”, рецензент на учебници по български език в прогимназиалната училищна степен. Участва в различни комисии за подготовка на материали по български език и литература /за конкурсни изпити след 7. клас, за външно оценяване, за пробна матура през 2007 г., за ученически състезания/; член на националната комисия за проверка на Държавния зрелостен изпит по български език и литература През 2006 год. е член на работна група към звеното за оценка и контрол на образованието към МОН за изработване на тестови задачи- завършенквалификационен курс. За успехи в преподавателската дейност получава наградите Учител по български език и литература на град София – 2008 год. и лауреат на фондация „Св.Св. Кирил и Методий” през май 2009 год.

МАРТА ДЖАЛЕВА
Учител в 91 Немска езикова гимназия от 1986 година. Един от основателите на Учебен център Милениум и постоянен преподавател в курсовете. Съавтор е на две помагала за подготовка за изпитите след 7-ми клас „Как да се подготвим успешно?“ и за подготовка за матура „Как да се подготвим успешно?„. Има 2 клас квалификация, придобила е и следдипломна квалификация „Управление на проекти“. От 15 година води курсове за подготовка  за 7-ми клас, а последните две години и за матура. Завършен квалификационен курс по дистанционно обучение. Активно използва дистанционното обучение в преподаването.

ЛИЛИЯ ГЮЛЕМЕТОВА
От 2007 година и понастоящем учител по български език и литература в 91 Немска езикова гимназия. Завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология” с професионална квалификация – филолог, учител по български език и литература, образователна степен магистър.
Участвала в различни комисии за проверка на изпит по БЕЛ за прием на ученици след 7. клас.
Дългогодишен преподавател, водещ курсове за подготовка на ученици след 7. и 12. клас за конкурси и приемни изпити.

БИЛЯНА МИХАЙЛОВА
Възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. От 2013 г. преподавател в УЦ Милениум. Завършва квалификационен курс по дистанционно обучение, а от 2013 г. води курсове за преподаватели за придобиване на умения за работа с електронна среда MOODLE. Част от екипа на сайт за дистанционно обучение за 7. и 12. клас.

СЛАВКА ЧИЧЕВА
Работила е като преподавател по математика в 31. СУЧЕМ и в 104. ОУ. Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност математика-физика, степен магистър. Съ-автор на сборници тестове по математика за 5,6 и 7 клас-издателство „Просвета”. Участва в комисии към МОН по атестация на изпитни тестове по математика. Членувала в комисия по оценяване на писмените работи по математика. Работи в Учебен център „Милениум” от създаването му.

ЙОРДАНКА ГЕЛЕВА
От 1996 година и понастоящем учител по математика и информатика в 142 ОУ с РЧО. Завършено висше образование в ТУ-София-инженер. Следдипломна преквалификация в СУ „Св. Климент Охридски” специалност учител „Математика и Информатика“, образователна степен магистър.
Участвала в различни комисии за проверка на изпит по Математика за прием на ученици след 7. клас.

ВАЛЕНТИНА БОНЕВА
От 2011 година учител  по математика, информатика и информациоони технологии в 91 Немска езикова гимназия. Завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика и Информатика“ с професионална квалификация – учител по математика и информатика, образователна степен магистър. Притежава ІІІ ПКС от ДИУУ, специализация на тема „Дидактически техологии в обучението“.
Дългогодишен преподавател с опит в подготовката на ученици за кандидатстване след 7. клас.

РАЛИЦА СТАМЕНКОВА
Завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност„Информатика“, тясна специализация – Информационни и комуникационни технологии, образователна степен магистър. В процеса на следване – придобита допълнителна професионална квалификация – учител по математика и информатика. От 1996 г. преподавател по математика. От 2006 г. и понастоящем учител по математика и методически ръководител в УЦ Милениум, от 2019 г. докторант във ФМИ, катедра ОМИ.