Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

на основание Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД)

Учебен център Милениум

Администратор на лични данни (Организацията): УЧЕБЕН ЦЕНТЪР МИЛЕНИУМ

Отговорник за личните данни/лице за контакт:
Име: Биляна Пламенова Михайлова
Адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” 60
Телефон: 0886410069
Emailinfo@uchebencentarmillenium.com

 1. В качеството ни на Администратор и обработващ лични данни и изпълнявайки задълженията ни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) декларираме, че ще събираме лични данни, единствено и само за постигане на следните цели: управление на човешките ресурси; изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Организацията в качеството й на работодател; администриране на отношенията с клиенти на Организацията и предоставяне на услуги; сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на стоки и услуги на Организацията.
 2. В качеството ни на Администратор и обработващ лични данни и изпълнявайки задълженията ни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) декларираме, че ще обработваме събраните лични данни единствено и само на следните основания: съгласие на субекта на лични данни; когато е необходимо за сключване или изпълнение на договор с лицето, за което се отнасят данните; когато е необходимо за спазване на правно задължение; когато е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на трето лице; когато е необходимо за защита законните интереси на Администратора на данни или на трета страна.
 3. Декларираме, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни, като Администраторът е взел следните мерки за тяхната защита: електронни копия, защитени от парола, съхраняване на хартиените копия в заключени помешения, охрана на помещенията и други подходящи технически и административни мерки за опазване на личните данни.
 4. Ще съхраняваме Вашите лични данни не повече от 1 година, освен ако закон не предвижда по-дълъг срок.
 5. Вашите права във връзка с събирането и обработването на личните Ви данни от Администратора са следните:
  • имате право да поискате от нас копие от Вашите лични данни от и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  • имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
  • имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:
   • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
   • за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
  • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора;
  • имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
  • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.
 6. Вашите права във връзка с начина на достъп, коригиране или заличаване на собствените Ви лични данни, обработвани от Администратора са уредени в ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА.